Postup pri podávaní žiadosti občana o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zmysle zákona  č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách:

1. krok:

  • Ak máte záujem o umiestnenie do Domu seniorov Sečovce ( ďalej DSS),  najprv musíte ísť na príslušné sociálne oddelenie mesta ,alebo príslušnú obec, v ktorom má žiadateľ trvalý pobyt  (žiadateľ je osoba, ktorá chce byť umiestnená v DSS).
  • Tam sa uvedie, že žiadateľ chce byť umiestnený do DSS a následne Vám povedia ďalšie inštrukcie. Ak ste zo Sečoviec, je potrebné na sociálne oddelenie zaniesť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  spolu s Lekárskym nálezom na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

2.krok:

  • V zákonnom  termíne  mesto/ obec  vydá  v prípade splnenia podmienok  Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

3. krok:

  • Ak máte právoplatné  Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, je potrebné k žiadosti o umiestnenie  do DSS doložiť  Výmer o dôchodku za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý Vám vystaví Sociálna poisťovňa.
  • Priloží sa  aj  Vyhlásenie o majetku žiadateľa , ktoré sa podpisuje na matrike, kde sa zároveň overuje aj podpis.

4.krok: