PRIJÍMAME NOVÝCH KLIENTOV !!!

Do nášho zariadenia pre seniorov prijmeme nových klientov bez poradovníka a čakania !!! Bližšie info: 0915 048 516

Postup pri preberaní osobných vecí pre klientov od rodinných príslušníkov

– Osobné veci sú personálom od príbuzných preberané pri vstupnej bráne, nakoľko návštevy nemajú toho času prístup do zariadenia sociálnych služieb a je zákaz návštev.

– Personál pri preberaní vecí kontroluje obsah tašiek nepreberá potraviny, ktoré nie sú hygienicky balené, doma vyrábané pochutiny, ako koláče, ktoré nemôžu prejsť procesom priamej dezinfekcie.

– Osobné veci a potravy sú v taškách / balíkoch, ktoré personál následne vydezinfikuje a tašku označí, proces dezinfekcie pokračuje uložením tašky / balíka do spoločenskej miestnosti s následným procesom žiarenia germicídnym žiaričom po dobu jednej hodiny.

– Osobné veci klientov sú naďalej uložené v spoločenskej miestnosti po dobu minimálne 8 hodín.

– Balíky klientov nerozbaľovať vonkajšie plochy priamo vydezinfikovať a balík ostáva v spoločenskej miestnosti po dobu 24 hodín.

– Personál po uplynutí procesu dekontaminácie veci distribuuje klientom na izby.

– Personál nepreberá zodpovednosť za znehodnotenie potravín, ktoré môžu byť súčasťou balíka a podliehajú úschove v chladničkách a pod.

RUVZ podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Zariadenie sociálnych služieb týmto procesom eliminuje možnosť prenosu ochorenie cestou kontaktných plôch.

Ďakujeme za pochopenie, ohľaduplnosť a rešpektovanie prijatých opatrení.

  • DOM SENIOROV SEČOVCE, n. o. postupuje podľa nariadení a usmernení od RÚVZ. Zariadenie má vypracovaný krízový plán a zostavený krízový tím, vzhľadom k vyhlásenej mimoriadnej situácii na celom území SR. V prípade otázok kontaktujte v pracovných dňoch od 12:00 – 15:00 hod. vedúcu ošetrovateľského úseku na mobilnom čísle: 0918 294 675 alebo e-mailom: lenka.komjaticka@seniorsecovce.sk neobmedzene.