Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov je v kompetencii obcí a miest. O sociálnu službu v zariadení pre seniorov požiada občan – senior, príslušný obecný alebo mestský úrad v mieste svojho trvalého bydliska na základe týchto tlačív:

  1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  2. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Na základe podanej žiadosti a lekárskeho nálezu bude vydaný posudok o stupni odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec (mestský úrad) vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu do ZPS v mieste trvalého bydliska

Podmienky prijatia do zariadenia pre seniorov DOM SENIOROV SEČOVCE, n.o.:

Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 

Pred príjmom do DOM SENIOROV SEČOVCE, n.o je potrebné predložiť:

Zariadenie pre seniorov DOM SENIOROV SEČOVCE, n.o pri prijatí vyžaduje nasledovnú dokumentáciu:

  • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov podľa miesta trvalého pobytu,/vydané obcou alebo mestom/
  • Rozhodnutie zo sociálnej poisťovne o výške dôchodku
  • Vyhlásenie o majetku overené na matrike alebo u notára
  • Občiansky preukaz
  • Originál kartičku poistenca
  • Inštitút dôverníka (slúži na informovanie určitých osôb, ktoré si klient vyberie za dôverníka)
  • Posledné zdravotné záznamy

Samoplatca:
Záujemca môže požiadať o umiestnenie do zariadenia aj v prípade, ak nebolo začaté konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu. V takom prípade si bude záujemca platiť úhradu za sociálne služby najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č. 0915 048 516, radi Vám poskytneme bližšie informácie